Nasze Przedszkole oferuje następujące zajęcia specjalistyczne

1. Terapia Integracji Sensorycznej

2. Terapia logopedyczna

3. Terapia neurologopedyczna

4. Terapia dzieci jąkających się

5. Rewalidacja

6. Rehabilitacja ruchowa

7. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

8. Terapia pedagogiczna

9. Terapia ręki

10. Trening Umiejętności Społecznych

11. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne

12. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

13. Terapia Behawioralna

14. Oligofrenopedagogika

15. Surdopedagogika

16. Tyflopedagogika

17. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym z wykorzystaniem metod:

- Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne

- Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona

- Pedagogiki zabawy Klanzy

- Treningu Zastępowania Agresji TZA

- Symultaniczno-Sekwencyjnej Metody Nauki Czytania według Jagody Cieszyńskiej

- Logorytmiki

- Logosensoryki

- Aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss

- Metody Dobrego Startu według Marty Bogdanowicz

- Sensoplastyki

- Alternatywnych metod komunikacji AAC - MAKATON, PCS