1. Terapia Integracji Sensorycznej
2. Terapia logopedyczna
3. Rewalidacja
4. Rehabilitacja ruchowa
5. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
6. Terapia pedagogiczna
7. Terapia ręki
8. Trening Umiejętności Społecznych
9. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne
10. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
11. Terapia Behawioralna
12. Oligofrenopedagogika
13. Surdopedagogika
14. Tyflopedagogika
15. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym z wykorzystaniem metod:
- Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne
- Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona
- Pedagogiki zabawy Klanzy
- Treningu Zastępowania Agresji TZA
- Symultaniczno-Sekwencyjnej Metody Nauki Czytania według Jagody Cieszyńskiej
- Aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss
- Metody Dobrego Startu według Marty Bogdanowicz
- Sensoplastyki