R E G U L A M I N

 I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Przedszkole nr 1 „Bajka” w Myszkowie (dalej: Organizator).

 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

 3. Zasady Konkursu zawarte są w Regulaminie. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej http://przedszkole1myszkow.edu.pl

 4. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

II. Cel i przedmiot Konkursu

 1. Celem Konkursu jest:

 • rozbudzenie wśród dzieci zainteresowania otaczającą nas naturą,

 • zachęcenie do życia w zgodzie z naturą,

 • promowanie twórczości dziecięcej,

 • rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności komponowania pracy plastycznej,

 • rozwijanie kreatywności, zainteresowań oraz wykrywanie uzdolnień wśród dzieci.

 1. Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie w formie pracy plastycznej, przedszkolaków żyjących w zgodzie z naturą.

 III. Uczestnicy Konkursu

W Konkursie mogą wziąć udział dzieci z publicznych i niepublicznych przedszkoli w wieku 5 – 6 lat (dalej: Uczestnik).

IV. Wymagania dot. prac konkursowych

 1. Każda placówka może przesłać (zgłosić) maksymalnie 2 (dwie) prace.

 2. Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymagania:

 • technika płaska,

 • format pracy A-4.

3. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane, których autorem jest Uczestnik Konkursu.

4. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

V. Zasady działu w Konkursie

 1. Prace należy dostarczyć lub przesłać do dnia 27 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Przedszkole nr 1 „Bajka” ul. Sucharskiego 32, 42-300 Myszków, z dopiskiem „Konkurs Przedszkolaki żyją w zgodzie z naturą”.

 2. Praca zgłoszona na Konkurs musi zawierać:

 1. pracę konkursową odpowiednio zabezpieczoną przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w czasie transportu, zapakowaną np. w sztywną teczkę. Na odwrocie pracy powinna znajdować się czytelna metryczka (np. przyklejona) zawierającą dane tj.: imię i nazwisko oraz wiek autora, nazwa i adres przedszkola oraz dane do kontaktu (nr telefonu, adres e-mail), imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego została wykonana praca,

 2. wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenia do Konkursu” (złącznik nr 1 do Regulaminu),

 3. wypełnione i podpisane „Oświadczenie nauczyciela pod kierunkiem którego została wykonana praca” (załącznik nr 2 do Regulaminu).

 1. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu, nie będą brały w nim udziału.

VI. Wyniki Konkursu, nagrody

 1. W cel oceny prac Organizator powoła Komisję Konkursową.

 2. Prace zgłoszone do Konkursu będą oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami oceny:

 1. zgodność pracy z tematem Konkursu;

 2. innowacyjność w przygotowaniu pracy – wykorzystanie nowych i niestandardowych form pracy,

 3. pomysłowość i oryginalność;

 4. jakość merytoryczna i samodzielność wykonania pracy.

 1. Laureatami Konkursu zostaną dzieci, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową. Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie.

 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 31 maja 2021 r. na stronie internetowej Organizatora http://przedszkole1myszkow.edu.pl oraz na stronie www.blizejprzedszkola.pl

 3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wynikach, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 4. Organizator przewiduje nagrody i dyplomy dla dzieci oraz podziękowania dla nauczycieli pod kierunkiem których została wykonana praca, za zajęcie I, II i III miejsca w Konkursie.

 5. Nagrody, dyplomy i podziękowania, zostaną przesłane na wskazany adres w metryczce pracy konkursowej.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadesłanych prac, powstałe w wyniku transportu. Prace przesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt i ryzyko własne Uczestnika Konkursu.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020, poz. 2094 t.j).

 6. Wszelkie informacje na temat Konkursu udziela: mgr Ewelina Chmielińska, mgr Joanna Topolska, pod nr telefonu 663069615; 799216121 lub adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

VIII.  Informacje dot. przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Konkursie jest Przedszkole nr 1 „Bajka” w Myszkowie, z siedzibą 42-300 Myszków ul. Sucharskiego 32;

 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować z p. Jackiem Orłowskim, Inspektorem Ochrony Danych (IOD) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod ww. adresem Przedszkola;

 3. Dane osobowe, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu, w celu informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania Przedszkola, a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO;

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach konkursu;

 5. Dane osobowe uczestników Konkursu, ich rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

 6. Będziemy publikować imię i nazwisko, wiek uczestnika, wizerunek, nazwę przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego została wykonana praca oraz pracę konkursową wybranych uczestników w Konkursie, na stronie internetowej Przedszkola oraz w mediach w związku z promocją Przedszkola;

 7. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz rozporządzenia RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – przez czas określony w tych przepisach, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia;

 8. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

 10. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem;

 11. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu, ich rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli w sposób zautomatyzowany.

  Załącznik nr 1

  ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

  Przedszkolaki żyją w zgodzie z naturą”

  Dotyczy - pracy konkursowej o nazwie: ………………………………………………………………………………………………………………

  Imię i nazwisko autora pracy: ……………………….………………………………………………………….....… Wiek : …………

  Nazwa przedszkola i adres: …….………………………………………………………………………………..……………………………..

  Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego …………………………………………………………………………….……………………….…..

                                                                                                                  (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

  Oświadczam, że :

   1. zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Przedszkolaki żyją w zgodzie z naturą” organizowanym przez Przedszkole nr 1 „Bajka” w Myszkowie,  z siedzibą 42-300 Myszków ul. Sucharskiego 32 i akceptuję jego warunki (dalej Organizator);

  2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………….…………………………………………...................................... w/w konkursie

                                                                            (imię i nazwisko autora pracy)

 1. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy mojego dziecka przez Organizatora, w jego działalności statutowej;

 2. złożoną na konkurs pracę dziecko wykonało osobiście i przysługują dziecku prawa majątkowe i osobiste i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone;

 3. praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu;

 4. z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu, uczestnik nieodpłatnie, bez ograniczenia w czasie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do tej pracy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na następujących polach eksploatacji :

 1. rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie;

 2. utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolna techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych;

 3. przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem Internetu;

 1. Z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu, uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej.

 2. Zapoznałam/zapoznałem się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych.

..…………………………………………………………

      Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących oraz danych dotyczących dziecka – autora pracy, dla celów związanych z organizacją i realizacją Konkursu oraz upowszechnienia pracy konkursowej poprzez stronę internetową Przedszkola oraz w mediach.

……………………………………………

    Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka – autora pracy, w tym na publikację na stronie internetowej Przedszkola oraz w mediach.

…………………………………………

 Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska oraz wieku autora pracy, wraz z nazwą Przedszkola w związku z udziałem w ww. Konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach

……………………………………………

 Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 2

O Ś W I A D C Z E N I E

nauczyciela pod kierunkiem którego została wykonana praca w Konkursie

Przedszkolaki żyją w zgodzie z naturą”

Nazwa i adres przedszkola oraz dane do kontaktu (nr telefonu, adres e-mail) …………………………………………..........................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................

Oświadczenie nauczyciela …………………………………………………………………………….………………………………………….…….…..

                                                                                           (imię i nazwisko nauczyciela)


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie.

Zapoznałam(-em) się z Regulaminem konkursu „Przedszkolaki żyją w zgodzie z naturą” organizowanym przez Przedszkole nr 1 „Bajka” w Myszkowie, z siedzibą 42-300 Myszków ul. Sucharskiego 32 i akceptuję jego warunki.

……………………………………………

                                                                                                                                                                                                            Data i podpis nauczyciela

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących (imię i nazwisko, nazwa placówki), dla celów związanych z organizacją i realizacją Konkursu oraz upowszechnienia pracy konkursowej poprzez stronę internetową Przedszkola oraz w mediach.

…………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                         Data i podpis nauczyciela

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska wraz z nazwą placówki, w związku z udziałem w ww. Konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach.

……………………………………………

                                                                                                                                                                                                                   Data i podpis nauczyciela

Zapoznałam(-em) się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych.

……………………………………………

                                                                                                                                                                                                                   Data i podpis nauczyciela